Active Windows 10 Pro Version 1607 bản quyền vĩnh viễn

Ngày 29/12/2016

 

Hướng dẫn Active Windows 10 1511, 1607, 1703 vĩnh viễn bằng key (không crack) 
--------------------------------------------------------------------------------------

► Nhập một lần 5 lệnh sau vào CMD (Admin)

cscript slmgr.vbs /ipk NGTHY-63BGJ-466YB-3CWP3-4GDGY
sc config wuauserv start= auto
net start wuauserv
slui 3
pause

► Nhập vào ô nhập Key: 

● VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
● YH7QR-2NMBB-7HJRF-8HP9Y-MY49M
● PV3XJ-NX4F9-CM3QT-F3HTH-T29HD
● NKJFK- GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR
● FDM3T-GHK23-84P7T-7GPVY-6F2JG
● 9N4VC-MXP9X-TH4CJ-6FDRK-FRDHC

Bình luận về sản phẩm

Sản phẩm hot